Skip to main content

Algemene voorwaarden

Versie 2023.2 – Augias Schoonmakers BV

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten voor werkzaamheden / diensten die Augias Schoonmakers uitvoert. Het gaat met name om: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten door Augias Schoonmakers BV (inschrijfnummer K.v.K. Zeist 70178852).
 2. Als wij iets overeenkomen dat afwijkt van deze voorwaarden en dit is schriftelijk vastgelegd, dan gaat deze afwijkende afspraak voor en gelden de algemene voorwaarden op dat punt niet.
 3. U bent als opdrachtgever een natuurlijke en/of rechtspersoon voor wie we (één of meerdere van) de hierboven genoemde werkzaamheden uitvoeren waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn.
 4. In een offerte beschrijven we onze werkzaamheden door middel van een werkomschrijving/werkprogramma. Een offerte is vrijblijvend en is 3 maanden geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte. De prijzen die wij hierin noemen zijn bedragen in euro’s en exclusief omzetbelasting.
 5. Wij werken in beginsel volgens een werkomschrijving/werkprogramma. Dit programma leggen wij in overleg met u vast. Hierin nemen we, voor zover mogelijk, de plaats, tijd en frequentie van onze werkzaamheden op.
 6. Onze werkzaamheden betreffen een object. Daarmee bedoelen we het schoon te houden pand, schip, bus, trein, sanitair, etc. Het kan ook gaan om het te behandelen/reinigen oppervlak, gebouw, voorraad, inventaris en andere roerende en/of onroerende zaken. Daarnaast verrichten wij op verzoek adviesdiensten.

Artikel 2. Aan de slag

 1. Zodra wij de opdrachtbevestiging aan u hebben toegestuurd gaan wij ervan uit dat u zich met de opdrachtbevestiging akkoord heeft verklaard. Wilt u toch afzien van de opdracht? U kunt dan onder de overeenkomst uit door ons binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging een aangetekende brief te sturen waarin u dit aangeeft. Een akkoord is er ook als u schriftelijk en/of mondeling heeft aangegeven akkoord te zijn met de overeenkomst of als u heeft toegestaan dat Augias Schoonmakers met de uitvoering van de werkzaamheden begint onder facturering van de werkzaamheden.
 2. Wij gaan aan de slag op basis van de opdrachtbevestiging, deze voorwaarden en de werkomschrijving/het werkprogramma, die samen de overeenkomst vormen.
 3. Als de werkzaamheden aanvangen voordat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend, geldt de dag van aanvang van de werkzaamheden als de ingangsdatum van de overeenkomst, en zijn vanaf die datum de voorwaarden van de overeenkomst van toepassing.
 4. Het kan zijn dat wij tijdens de werkzaamheden constateren dat (kleine) afwijkingen van de werkomschrijving/het werkprogramma wenselijk of mogelijk zijn. In dat geval kan Augias Schoonmakers de werkzaamheden aanpassen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt. Uiteraard is dit alleen toegestaan als de aangepaste werkzaamheden een vergelijkbare kwaliteit garanderen. In het geval de afwijking van de werkomschrijving/het werkprogramma noodzakelijk is in de optiek van Augias Schoonmakers, dan kan Augias Schoonmakers de werkzaamheden aanpassen en eenzijdig een prijsaanpassing doorvoeren. U kunt hierbij onder meer denken aan werkzaamheden die extra kosten opleveren, zoals meerwerk. In het geval van meerwerk worden de extra kosten doorberekend tegen het tarief dat volgt uit de overeenkomst.
 5. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat blijvende afwijkingen noodzakelijk zijn waardoor een prijsaanpassing nodig is, dan treden wij in overleg met u. De prijsaanpassing zal schriftelijk worden overeengekomen en maakt deel uit van de overeenkomst.
 6. We voeren de werkzaamheden uit op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 6.00 uur en 21.30 uur. Op de overige uren, zaterdagen, zondagen, en erkende feestdagen worden in principe geen werkzaamheden uitgevoerd. Mocht het nodig zijn om op afwijkende dagen en tijden te werken, dan is dat mogelijk. Voor deze afwijkende uren brengen we toeslagen in rekening conform de cao. Als een werkdag op een feestdag valt, dan wordt deze werkdag niet ingehaald en ook niet in mindering gebracht op de overeengekomen contractprijs.
 7. De werkzaamheden voeren we uit binnen het kader van de cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf, Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en binnen de richtlijnen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

Artikel 3. Gebruik van middelen, onderaannemers en faciliteiten

 1. A. De kosten van benodigde reinigingsmiddelen, stofzuigers, werkwagen en personele kosten zijn bij de prijs inbegrepen, met uitzondering van koste voor persoonlijke hygiëne, voor het verzorgen van de afwas of voor door u zelf te verrichten werkzaamheden.
  B. Er zal zoveel mogelijk worden gewerkt met middelen, die volgens de normen van de wet “goed biologisch afbreekbaar” zijn. Daarnaast streeft Augias Schoonmakers ernaar om grondstoffen en producten te gebruiken, dan wel samen te stellen, die naar de allerlaatste inzichten het leefmilieu, in de ruimste zin des woords, zo min mogelijk belasten. Wij behouden ons het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, van deze doelstelling af te wijken, teneinde een goede kwaliteit van de werkzaamheden te bereiken.
 2. Wij kunnen kosteloos gebruik maken van het water, elektriciteit en gas die we voor de werkzaamheden nodig hebben. Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van het object mogen we kosteloos gebruikmaken van de eventueel aanwezige voorzieningen.
 3. Bij gebruik van een hoogwerker streven wij ernaar om schade aan planten, tuin, gazon, bestrating, leidingen, putten e.d. te voorkomen. Indien dit toch gebeurt dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk, behalve als de schade aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Augias Schoonmakers krijgt kosteloos de beschikking over ruimten, zoals werkkasten en -hokken voor materiaalopslag. Deze ruimten zijn bij voorkeur afsluitbaar en voorbehouden aan Augias Schoonmakers.
 5. De medewerkers van Augias Schoonmakers mogen, indien nodig, kosteloos gebruik maken van uw faciliteiten zoals een garderobe, berging, toilet en dergelijke.
 6. Het is ons toegestaan om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 4. Betalen

 1. Augias Schoonmakers factureert aan u een aanneemsom (hierna ‘aanneemsom’ of ‘prijs’ genoemd) op jaarbasis voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, zoals vastgelegd in de door beide partijen ondertekende overeenkomst. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW of andere nog te stellen vormen van omzetbelasting.
 2. Betaling van de aanneemsom zal plaatsvinden in 12 gelijke termijnen. U zorgt voor betaling voor de vijfde dag van elke maand.
 3. Betaalt u de maandelijkse termijn niet op tijd? Dan bent u aan Augias Schoonmakers zonder ingebrekestelling en onverminderd de verder aan u toekomende rechten, een boeterente verschuldigd ter hoogte van 3% over de verschuldigde hoofdsom.
 4. A. De betalingstermijn van facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders vermeld (zoals bij spoedopdrachten).
  B. Van een spoedopdracht is sprake wanneer tussen de dag dat u ons opdracht geeft en het uitvoeren van de werkzaamheden minder dan 7 werkdagen zit. Als er sprake is van een spoedopdracht, is Augias Schoonmakers gerechtigd om een toeslag en een voorschot van u te vragen. U bent dan verplicht de toeslag en het voorschot te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn.
  De toeslag betreft 200% van het basisuurloon en de eventuele andere toeslagen die volgens de CAO van toepassing zijn, evenals een administratie fee van € 100.
  Bij het annuleren van een spoedopdracht, bent u te allen tijde de hiervoor in rekening gebrachte prijs verschuldigd aan Augias Schoonmakers.
 5. Betaalt u voor spoedopdrachten niet binnen de betalingstermijn, dan bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 6. Betaalt u ondanks onze sommatie niet? Dan zijn wij bevoegd om de werkzaamheden op te schorten. Hiermee komt uw betalingsverplichting niet te vervallen. Opschorting zal niet leiden tot creditering en/of restitutie.
 7. Alle kosten die wij maken voor een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van niet tijdig betaalde facturen zijn voor uw rekening.
 8. Eventuele vorderingen van u op Augias Schoonmakers mogen niet verrekend worden met onze facturen.

Artikel 5. Prijs

 1. De prijs is gebaseerd op uw wensen en op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, vervuiling, hoeveelheid, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien uit de evaluatie blijkt dat hierin iets is veranderd, of bij excessief gebruik van materialen of wijziging van het object of elementen van het object, waardoor prijsaanpassingen in de optiek van Augias nodig zijn, dan is Augias gerechtigd de prijs bij te stellen.
 2. Het kan zijn dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in loon- en/of andere kosten waar Augias Schoonmakers geen invloed op heeft. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen in de geldende cao, wetten en wetswijzigingen, besluiten of beschikkingen van overheidswege met een dwingend karakter of wijzigingen in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen en transportmiddelen. In dat geval is Augias gerechtigd de prijs tussentijds te verhogen.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Bij Augias Schoonmakers leggen we onze medewerkers geheimhouding op. Mocht u dat willen, dan ondertekenen onze medewerkers een aanvullende geheimhoudingsovereenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als een medewerker van Augias Schoonmakers zijn of haar geheimhoudingsverplichting schendt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Augias Schoonmakers jegens u en/of derden is per situatie beperkt tot het bedrag dat door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald tot een maximum van € 2.500.000,00 per gebeurtenis en uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar dit vergoedt. U dient in voorkomende gevallen aansprakelijkheid aan te tonen.
 2. Augias Schoonmakers is nooit aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van uw afnemers en alle andere vormen van schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid en ten allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in lid 1 van dit artikel.
 3. Schade veroorzaakt door Augias Schoonmakers dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan, maar in ieder geval binnen een week na de uitvoering en/of oplevering van de werkzaamheden te worden gemeld bij Augias Schoonmakers. Bij een te late melding, stelt u Augias schadeloos voor de schade.
 4. Wij kunnen het alarm van een object in- en uitschakelen. Dit is een extra service die geen deel uitmaakt van de (schoonmaak) overeenkomst. Mocht het in- en uitschakelen van het alarm onverhoopt niet of onjuist gebeuren dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.
 5. Voor het openen en afsluiten van uw pand en/of specifieke ruimten maken wij mogelijk gebruik van uw sleutels. Mochten uw sleutels zoekraken, dan is onze aansprakelijkheid voor het vervangen van sleutels of sloten beperkt tot het bedrag dat daarvoor door onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald plus het eigen risico. Voor eventuele andere schade als gevolg van het zoekraken van de sleutels zijn wij niet aansprakelijk.
 6. Dit artikel geldt ook voor derden waarvan Augias Schoonmakers gebruik maakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 7. We kunnen overeenkomen om de aansprakelijkheid van Augias Schoonmakers voor schade uit te breiden. De meerkosten die dat met zich meebrengt, komen voor uw rekening.

Artikel 9. Overname van personeel

 1. Gedurende de looptijd van ons contract en 6 maanden erna mag u geen (ex-)medewerkers of (ex-)onderaannemers van Augias Schoonmakers in dienst nemen of als zelfstandige inhuren tegen betaling of om niet. Ook mag u ze niet buiten ons om inschakelen voor het verrichten van dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden. Mochten (ex-)medewerkers of (ex-)onderaannemers zelf pogingen doen om voor of via u anders dan via Augias Schoonmakers werkzaamheden te gaan verrichten, dan dient u dit onmiddellijk te melden bij Augias Schoonmakers.
 2. Handelt u zonder toestemming van Augias Schoonmakers toch in strijd met artikel 9 lid 1 van de algemene voorwaarden, dan bent u aan Augias Schoonmakers een terstond en zonder nadere aanmaning, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 2.500,- per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met een boete van EUR 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en onverminderd de bevoegdheid van de Augias Schoonmakers in voorkomende gevallen in plaats van deze boete vergoeding te vorderen van de volledige schade, alsmede nakoming.
 3. Betaling van de boete ontheft u niet van uw verplichting op grond van lid 1 van dit artikel.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst en beëindiging

 1. Onze overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging en kan door beide partijen niet tussentijds worden beëindigd.
  Na afloop van de contractduur wordt het contract steeds stilzwijgend met dezelfde periode verlengd.
 2. U en Augias Schoonmakers kunnen de overeenkomst alleen schriftelijk beëindigen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor het aflopen van de overeenkomst.
 3. U en Augias Schoonmakers zijn bevoegd de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat: de wederpartij in surseance van betaling verkeert,  de wederpartij in staat van faillissement is verklaard,  op de wederpartij de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen wordt toegepast.

Artikel 11: Personeel en contractwisseling

 1. Wij betalen bij de beloning van ons personeel alle wettelijke verplichte inhoudingen en afdrachten, waaronder loonbelasting en premies sociale verzekeringswetten.
 2. Wij gedragen ons bij een contractwisseling conform hetgeen in de meest recente cao in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf daarover is bepaald.

Artikel 12. Overmacht aan uw kant

 1. Als we de werkzaamheden door overmacht aan uw kant tijdelijk, maar ten hoogste 3 maanden, niet of slechts voor een deel kunnen uitvoeren, dan geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs in die periode.
 2. Duurt de overmacht langer dan 3 maanden, dan treden we met u in overleg over de totaalprijs voor de resterende periode van overmacht. Wijzigingen gelden pas na schriftelijke overeenstemming en tot het bereiken van dergelijke overeenstemming blijven de eerder overeengekomen afspraken gelden.
 3. Als u maatregelen treft waardoor wij onze werkzaamheden tijdelijk niet, of slechts ten dele, kunnen uitvoeren of waardoor onze werkzaamheden niet zinvol zijn, dan geeft dit geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

Artikel 13. Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Wij mogen deze algemene voorwaarden wijzigen. Wijzigingen gaan in een maand nadat de nieuwe algemene voorwaarden aan u toegezonden zijn. Indien u zich niet in de wijzigingen kunt vinden, heeft u tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen de gelegenheid schriftelijk of per e-mail bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. De wijziging waar u bezwaar tegen maakt, zal dan niet op de met u gesloten overeenkomst van toepassing zijn. Na het tijdstip van inwerkingtreding gaan wij ervan uit dat u de wijzigingen stilzwijgend aanvaard heeft.

Artikel 14: Overleg over een vervangende bepaling

 1. Als een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. In dat geval treden wij met u in overleg over een vervangende bepaling.

Artikel 15. Recht en geschillen

 1. Op de overeenkomsten tussen u en Augias Schoonmakers is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen over interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst worden ter berechting voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.